สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประชุมดำเนินการกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้กลุ่มตรวจราชการ และติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยนายฉายา รักสองหมื่น ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการฯ และคณะได้ประชุมเตรียมการดำเนินเกี่ยวกับการวิจัย “การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ผ่านแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านโก้งโค้ง สังกัด สพป.นศ. เขต 3” ภายใต้กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 5