สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 5

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของผู้รับจ้างและกำชับให้เร่งดำเนินการให้ทันตามเวลา