สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการปลุกจิตตต่อต้านทุจริตด้วยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้ บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมกับคณะทำงานฯ ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการปลุกจิตตต่อต้านทุจริตด้วยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อติดตามและประเมินผลการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. และสถานศึกษาเอกชน ในพื้นที่จังหวัดชุมพร รวม 2 แห่ง คือ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ และ กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี