สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอประกาศรายชื่อผูู้้ได้รับการเสนอชื่อรับทุนการศึกษารัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2561-2562

LOGOBIC

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ขอประกาศรายชื่อผูู้้ได้รับการเสนอชื่อรับทุนการศึกษารัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2561-2562

************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2 สิงหาคม 2561