ศึกษาธิการภาค

สำนักงานศึกษาธิการภาค

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง/รักษาการ

ตำแหน่ง

สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (ลพบุรี) นายปรีดี ภูสีน้ำ ศึกษาธิการภาค 1
สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 (ปทุมธานี) นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 2
นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค 2
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 (ราชบุรี) นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 3 และรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3
สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 (สมุทรสงคราม) นายประสิทธิ์ เขียวศรี ศึกษาธิการภาค 4
สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 (นครศรีธรรมราช) นายธฤติ ประสานสอน ศึกษาธิการภาค 5
นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5
สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 (ภูเก็ต) นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ศึกษาธิการภาค 6
นายประสิทธิ์ เขียวศรี รองศึกษาธิการภาค 6
สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ยะลา) นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค 7
นายชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการภาค 7
สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 (ชลบุรี) นายประสิทธิ์ เขียวศรี ศึกษาธิการภาค 8
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 (ฉะเชิงเทรา) นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการภาค 9
สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 (อุดรธานี) นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10
นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10
สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 (สกลนคร) นายธนากร ดอนเหนือ ศึกษาธิการภาค 11
สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 (ขอนแก่น) นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 12
สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 (นครราชสีมา) นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ศึกษาธิการภาค 13
สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 (อุบลราชธานี) นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ศึกษาธิการภาค 14
นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 (เชียงใหม่) นายชาตรี ม่วงสว่างธรรม ศึกษาธิการภาค 15
ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรมหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 15
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (เชียงราย) ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรมหนองแสน ศึกษาธิการภาค 16
สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 (พิษณุโลก) นายชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 17
สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 (นครสวรรค์) นายชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 18