ศึกษาธิการภาค

สำนักงานศึกษาธิการภาค

   ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง หรือ รก.  

ตำแหน่ง

สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ลพบุรี

 นายวีระ แข็งกสิการ

ศึกษาธิการภาค 1

สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี

 นางรักขณา ตัณฑวุฑโต

ศึกษาธิการภาค 2

สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ราชบุรี

   นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร

ศึกษาธิการภาค 3

สำนักงานศึกษาธิการภาค สมุทรสงคราม

    นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง

ศึกษาธิการภาค 4

สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 นครศรีธรรมราช

   นายประหยัด อนุศิลป์

ศึกษาธิการภาค 5

สำนักงานศึกษาธิการภาค ภูเก็ต

 นายชุมพล ศรีสังข์

รองศึกษาธิการภาค 5

ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 6

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ยะลา

   นายสันติ แสงระวี

ศึกษาธิการภาค 7

สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ชลบุรี

 ดร.ชอุ่ม  กรไกร

ศึกษาธิการภาค 8

สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ฉะเชิงเทรา

   
ศึกษาธิการภาค 9

สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 อุดรธานี

 นายธีรพงษ์ สารเเสน

ศึกษาธิการภาค 10

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 สกลนคร

   นายเสถียร แสนอุบล

ศึกษาธิการภาค 11

สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ขอนแก่น

   นายปรีดี ภูสีน้ำ

รองศึกษาธิการภาค ๑๐

ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12

สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 นครราชสีมา

 

ศึกษาธิการภาค 13

สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 อุบลราชธานี

 

ศึกษาธิการภาค 14

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เชียงใหม่

 นายนิสิต ชายภักตร์

ศึกษาธิการภาค 15

สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เชียงราย

   นางปัทมา วีระวานิช

ศึกษาธิการภาค 16

สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 พิษณุโลก

 

ศึกษาธิการภาค 17

สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 นครสวรรค์

   นายชูสิน วรเดช

ศึกษาธิการภาค 18

 

 

นางปัทมา วีระวานิช