ศึกษาธิการภาค ๑๓ ตั้งประชาคมการศึกษาภาค (Regional Education Community : REC) เดินหน้าปักธงการทำงานระดับภาคให้เป็นเอกภาพ (REC.13 One Team ) หวังผลให้เป็น Platform เชื่อมโยงการทำงานในพื้นที่นครชัยบุรินทร์ เชิงบูรณาการแบบมีเครือข่ายยั่งยืน