ศึกษาธิการจังหวัด

 

สำนักงานศึกษาธิการภาค

ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง

ภาค 1 (ลพบุรี)

ตั้งอยู่ บริเวณวงเวียนเทพสตรี

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

   

 

 

 

 

นายสมาน บุตศรี

ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

นายอารักษ์ พัฒนถาวร

ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายปัญญา แก้วเหล็ก

ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

นายธันวา ดีช่วย

ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

นายสุเมธี จันทร์หอม

ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

นายสุดใจ มอญรัต

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

ภาค 2 (ปทุมธานี)

ตั้งอยู่เลขที่ 9 ถนนเทศปทุม

ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง

จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

นายนพพร พิพิธจันทร์

ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

นายพัฒนะ งามสูงเนิน

ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

นายกนก  ปิ่นตบแต่ง

ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์

ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

นายวีระพงศ์ เดชบุญ

ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ภาค 3 (ราชบุรี)

ตั้งอยู่เลขที่ 7 ถนนไกรเพชร ตำบลหน้าเมือง

อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 

นายอนันต์ กัลปะ

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

นายวินัย ตะปะสา

ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

นายวีระ ทวีสุข

ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

ภาค 4 (สมุทรสงคราม)

ตั้งอยู่เลขที่ 140 หมู่ที่ 3 ถนนเอกชัย

ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม   

 

 

นายบุญเทียม อังสวัสดิ์

ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายสมภูมิ  ธรรมายอดดี

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี

ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

นายปรีดี ภูสีน้ำ

ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

ภาค 5 (นครศรีธรรมราช)

ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ที่ 6

ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

นายวินัย คุณวุฒิ

ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร

นายเจียร ทองนุ่น

ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายพัฒนา ชมเชย

ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

นายชุมพล ศรีสังข์

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายสันติ แสงระวี

ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

ภาค 6 (ภูเก็ต)

ตั้งอยู่เลขที่ 33/32 ถนนดำรง

ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต     

 

 

นายพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี

ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่

นายนิสิต ชายภักตร์

ศึกษาธิการจังหวัดตรัง

นายสมรักษ์ ถวาย

ศึกษาธิการจังหวัดพังงา

นางวิมลมาลย์ รินไธสง

ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

นายเสถียร รุกขพันธ์

ศึกษาธิการจังหวัดระนอง

นายภิญโญ จันทรวงศ์

ศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ภาค 7 (ยะลา)

ตั้งอยู่เลขที่ 3 ถนนอาคารสงเคราะห์

ตำบลสะแตง อำเภอเมืองยะลา

จังหวัดยะลา  

 

นายอะเดช มุทะจันทร์

ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

นายดาลัน นุงอาหลี

ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

นายศราวุธ อรรถานุรักษ์

ศึกษาธิการจังหวัดยะลา

ภาค 8 (ชลบุรี)

ตั้งอยู่เลขที่ 111/200 หมู่ที่ 1

ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี  

 

นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ

ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายธานินทร์ ชลจิตต์

ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี

นายธวัชชัย อุ่ยพานิช

ศึกษาธิการจังหวัดระยอง

ภาค 9 (ฉะเชิงเทรา)

ตั้งอยู่เลขที่ 401/1 ถนนมรุพงษ์

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา    

 

 

ว่าที่ ร.ต.อานนท์ สุขภาคกิจ

ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

นายครรชิต วรรณชา

ศึกษาธิการจังหวัดตราด

นายตั้ง อสิพงษ์

ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก

นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ

ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี

นายไสว สารีบท

ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ภาค 10 (อุดรธานี)

ตั้งอยู่เลขที่ 100/6 หมู่ที่ 4 ถนนนิตโย

ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

นายธีรพงษ์ สารแสน

ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ

นายสุภชัย จันปุ่ม

ศึกษาธิการจังหวัดเลย

นายชาตรี ม่วงสว่าง

ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

นายโชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง

ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายประกอบ จันทรทิพย์

ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ภาค 11 (สกลนคร)

ตั้งอยู่ ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  

 

นายปริญญา ธรเสนา

ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

นายเสถียร แสนอุบล

ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร

ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

ภาค 12 (ขอนแก่น)

ตั้งอยู่เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15

ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   

 

 

นายกิตติพศ พลพิลา

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

นายเชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย

ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา

ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

นายอธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี

ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

ภาค 13 (นครราชสีมา)

ตั้งอยู่เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

 

 

นายสมเกียรติ์ แถวไธสง

ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ

นายไพศาล วุทฒิลานนท์

ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นายสมศักดิ์ ชอบทำดี

ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ

ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

ภาค 14 (อุบลราชธานี)

ตั้งอยู่เลขที่ 440 หมู่ที่ 24

ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่

อำเภอเมืองอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

นางเยาวลักษณ์ คงพูล

ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

นายชอุ่ม กรไกร

ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

นายฤทธา นันทพันธ์

ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

นายชาญชัย รสจันทร์

ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ภาค 15 (เชียงใหม่)

ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนห้วยแก้ว

ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่   

 

 

นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

นายบุญชู จันทร์ดำ

ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายสุทิน แก้วพนา

ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา

ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

ภาค 16 (เชียงราย)

ตั้งอยู่เลขที่ 1115/23 ถนนอุตรกิจ

ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

จังหวัดเชียงราย   

 

 

นายนพรัตน์ อู่ทอง

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์

ศึกษาธิการจังหวัดน่าน

นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

นายบรรพ์ ใสแจ่ม

ศึกษาธิการจังหวัดแพร่

ภาค 17 (พิษณุโลก)

ตั้งอยู่เลขที่ 311 ตำบลหัวรอ

อำเภอเมืองพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก    

 

 

 

นายชาย มะลิลา

ศึกษาธิการจังหวัดตาก

นายประพฤทธิ์ สุขใย

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

นายภูวนาท มูลเขียน

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

นายสุรินทร์ แก้วมณี

ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง

ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

ภาค 18 (นครสวรรค์)

ตั้งอยู่เลขที่ 105/30 หมู่ 10

ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์   

 

 

นายรมย์ พะโยม

ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์

ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร

ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร

นายศักดา แสงทอง

ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

 

นายนพพร พิพิธจันทร์