ศึกษาธิการจังหวัด

สำนักงานศึกษาธิการภาค

ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง

สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (ลพบุรี)

นายกันตธี เนื่องศรี   ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
นางสาวเต็มจิต จันทคา   ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง   ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ว่าที่ร้อยเอกสาคร กิ่งจันทร์   ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
นางอรัญญา  อินอ่อน   ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
นายวุฒิชัย ธรรมยา   ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 (ปทุมธานี) นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา   ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
นายณัทชัย  ใจเย็น   ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
นายกฤษณะ  เลิศวิชานันท์   ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
นายคงกระพัน  เวฬุสาโรจน์   ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ   ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 (ราชบุรี) นายโอภาส ต้นทอง   ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์   ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
นายกอบภณ แสงสมบัติ   ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 (สมุทรสงคราม) นานทรงศักดิ์ โต๊ะทอง   ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด   ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
นายปัญญา บูรณะนันทสิริ   ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
นายอาคม ศาณศิลปิน   ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 (นครศรีธรรมราช) นายสันติภัทร โคจีจุล   ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสาวสุภัคกมล ชินวงค์   ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
นายศักดิ์จิต มาศจิตต์   ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
นายโชคดี ศรัทธากาล   ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางสาวชนภรณ์ พรหมวิเชียร   ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 (ภูเก็ต) นายอาคม สุชาติพงษ์   ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
นางอรทัย เกิดภิบาล   ศึกษาธิการจังหวัดตรัง
นายนันท์ สังข์ชุม   ศึกษาธิการจังหวัดพังงา
นางนุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย   ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
นายอาณัติ  มีบุญ   ศึกษาธิการจังหวัดระนอง
นายสมพงศ์  พละไชย   ศึกษาธิการจังหวัดสตูล
สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ยะลา) นายชาร์รีฟท์ สือนิ   ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
นายพันเทพ สุวรรณขันธ์   ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
นายพิทยา เพชรรักษ์   ศึกษาธิการจังหวัดยะลา
สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 (ชลบุรี) นายสุริยา หมาดทิ้ง   ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล   ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ   ศึกษาธิการจังหวัดระยอง
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 (ฉะเชิงเทรา)   นายสุคิด พันธุ์พรม   ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
นางฐิติมา เร่งประเสริฐ   ศึกษาธิการจังหวัดตราด
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีนวลปาน   ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
นายไพศาล ที่รัก   ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
นางณันศภรณ์ นิลอรุณ   ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 (อุดรธานี) ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี   ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย   ศึกษาธิการจังหวัดเลย
นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์   ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
นายชาติชาย วงศ์กิตตะ   ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
นายสุวัฒน์ชัย แสนราช   ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 (สกลนคร) นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์   ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
นายชนะศักดิ์ ทันธิมา   ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
นายสมาน เวียงปฏิ   ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 (ขอนแก่น) นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร   ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
นายรัชพร วรรณคำ   ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
นายสมพร  แปไธสง   ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
นายครรชิต วรรณชา   ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 (นครราชสีมา) นายกฤต สุวรรณพรหม   ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ   ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
นายสัมนาการณ์ บุญเรือง   ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร   ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 (อุบลราชธานี) นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง   ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
นายอุดมศักดิ์ เพชรผา   ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
นายชาญ คำป้อง   ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
นายเสรี ตุ้มอ่อน   ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 (เชียงใหม่) นางยุพิน บัวคอม   ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
นายวินัย ยงเขตรการณ์   ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นางหัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์   ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
นายชุมศักดิ์ ชุมนุม   ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (เชียงราย)

นายวัลลภ ไม้จำปา   ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล   ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
นางสาวประไพพร อุทธิยา   ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
นางรุ่งทิพย์ ทาวดี   ศึกษาธิการจังหวัดแพร่
นายพรชัย จันทะคุณ   ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 (พิษณุโลก)นายสมคิด ศรีปราชญ์   ศึกษาธิการจังหวัดตาก
นายภัทรวรรธน์  นิลแก้วบวรวิชญ์   ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
นายสัมฤทธิ์  ไวเปีย   ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
นายธวัชชัย ชูหน้า   ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 (นครสวรรค์) นายรมย์ พะโยม   ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
นายณรงค์  นาคชัยยะ   ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
นายธัญ สายสุจริต   ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
นางสายไหม นันทศรี   ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูล ณ 29 ธันวาคม 2565