ศึกษาธิการจังหวัด

สำนักงานศึกษาธิการภาค

ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง

สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (ลพบุรี)

 

  นายวินัย ตะปะสา   ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
  นายอุดมศักดิ์ เพชรผา   ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์   ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
  นายสัมฤทธิ์ ไวเปีย   ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
  นายธนู อักษร   ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
  นายโอภาส ต้นทอง   ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 (ปทุมธานี)

 

  นางธรรมพร แข็งกสิการ   ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
  นายพัฒนะ งามสูงเนิน   ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
  นายธวัชชัย ชูหน้า   ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
  นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล   ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
  นายรัชพร วรรณคำ   ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 (ราชบุรี)

 

  นายธัญ สายสุจริต   ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
  ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์   ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
  นายวีระ ทวีสุข   ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 (สมุทรสงคราม)

 

  นางกัลยาณี ศิวธรรมปัญญา   รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  นายสมสันต์ ลือกำลัง   ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
  นายสมภูมิ ธรรมายอดดี   ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
  นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์   ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 (นครศรีธรรมราช)

 

  นายพันเทพ สุวรรณขันธ์   ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
  นายเจียร ทองนุ่น   ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
  นายสุทัศน์ แก้วพลู   ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
  นายสันติภัทร โคจีจุล   ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  นายพรศักดิ์ จินา   ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 (ภูเก็ต)

 

  นายพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี   ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
  นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์   ศึกษาธิการจังหวัดตรัง
  นายสมรักษ์ ถวาย   ศึกษาธิการจังหวัดพังงา
  นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง   ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
  นางอรัญญา อินอ่อน   รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดระนอง
  นายอาคม สุชาติพงษ์   ศึกษาธิการจังหวัดสตูล
สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ยะลา)

 

  นายชาร์รัฟท์ สือนิ   ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
  นายโชคดี ศรัทธากาล   ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
  นายพิทยา เพชรรักษ์   ศึกษาธิการจังหวัดยะลา
สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 (ชลบุรี)

 

  นายตั้ง อสิพงษ์   ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
  นายธานินทร์ ชลจิตต์   ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
  นายชาตรี ปุระมงคล   ศึกษาธิการจังหวัดระยอง
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 (ฉะเชิงเทรา)  

 

  สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ   ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
  นายเศรษฐา เสนะวงศ์   ศึกษาธิการจังหวัดตราด
  ว่าที่ ร.ต. พูนศักดิ์ พระรัตภูมี   ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
  นายณัทชัย ใจเย็น   ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
  นายไสว สารีบท   ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 (อุดรธานี)

 

  นายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์   ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
  นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย   ศึกษาธิการจังหวัดเลย
  นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์   ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  นายชาติชาย วงศ์กิตตะ   ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
  นายสุวัฒน์ชัย แสนราช   ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 (สกลนคร)

 

  นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์   ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
  นางธนภร เศรษฐี   ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
  นายสังวาลย์ ศรีโคตร   ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 (ขอนแก่น)

 

  นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร   ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
  นายสุภชัย จันปุ่ม   ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
  นายกฤต สุวรรณพรหม   ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
  นายครรชิต วรรณชา   ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 (นครราชสีมา)

 

  นายสมาน เวียงปฏิ   ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
  นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ   ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
  นายถิร บุญศักดาพร   รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
  นางวิมลมาลย์ รินไธสง   ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 (อุบลราชธานี)

 

  นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร   ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
  นางวัชรกาญจน์ คงพูล   ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
  นายธนะชัย อุปริรัตน์   ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
  นายเสรี ตุ้มอ่อน   ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 (เชียงใหม่)

 

  นางยุพิน บัวคอม   ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
  นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์   ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  นายบรรพ์ ใสแจ่ม   ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
  นายเดช ศิรินาม   ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (เชียงราย)

 

  นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา   ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
  นางณันศภรณ์ นิลอรุณ   ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
  นายวัลลภ ไม้จำปา   ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
  นายอดุล เทพกอม   ศึกษาธิการจังหวัดแพร่
สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 (พิษณุโลก)

 

  นายธนาวัฒน์ คำราช   ศึกษาธิการจังหวัดตาก
  นายลือชัย ชูนาคา   ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
  ว่าที่ พ.ต. ประหยัด แก่นชา   ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
  นายธวัชชัย ชูหน้า   รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
  นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง   ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 (นครสวรรค์)

 

  นายรมย์ พะโยม   ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
  นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์   ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
  นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร   ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
  นายรณชัย ทัดช่อม่วง   ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี