ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประะธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)

30 พ.ย.65 เวลา 9.30 น. นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประะธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงแนวทาง ซักซ้อมความเข้าใจให้แก่โรงเรียนเอกชนในกำกับ ได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี