ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมการเปิดปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระยะเร่งด่วน ๓ เดือน (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖)

วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดร.กอบภณ แสงสมบัติ ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมเปิดปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระยะเร่งด่วน ๓ เดือน (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖) ณ ห้องประชุมมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการเปิดปฏิบัติการฯ และมอบนโยบาย

<img class=”alignnone size-medium wp-image-41165″ src=”https://www.moesuphan.in.th/wp-content/uploads/2022/11/419089-840×438.jpg” alt=”” width=”840″ height=”438″><img class=”alignnone size-medium wp-image-41162″ src=”https://www.moesuphan.in.th/wp-content/uploads/2022/11/76369-840×473.jpg” alt=”” width=”840″ height=”473″> <img class=”alignnone size-medium wp-image-41163″ src=”https://www.moesuphan.in.th/wp-content/uploads/2022/11/76370-840×473.jpg” alt=”” width=”840″ height=”473″> <img class=”alignnone size-medium wp-image-41164″ src=”https://www.moesuphan.in.th/wp-content/uploads/2022/11/419015-840×630.jpg” alt=”” width=”840″ height=”630″>&nbsp;