ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

       วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) มอบหมายให้นายภิญญา รัตนวรชาติ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยบุคคลกร (ศปบ.จชต.) ลงพื้นที่ติดตามการจัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพโครงการส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) จำนวน 2 แห่ง คือ

1. ร้าน SAMULI (ซามูลี) ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งเปิดทำการฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรเบเกอรี่
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 คน

2. มัสยิดมิฟตาฮุลเราะห์มัต ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ซึ่งเปิดทำการฝึกทักษะอาชีพหลักสูตร

ช่างก่ออิฐ – ฉาบปูน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 คน

       ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในหลักสูตรที่เข้ารับการฝึก และมีแนวทางในการประกอบอาชีพตามบริบทของพื้นที่ต่อไป