ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและประชาชนใน จชต. ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด Covid – 19

ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและประชาชนใน จชต. ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด Covid – 19

     วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้นางภัครดา เทียนสมบัติ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย ติดตาม และประเมินผลการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง พร้อมด้วยบุคลากร ลงพื้นที่ติดตามการจัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพโครงการส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ณ สถานีบริการวิชาการชุมชนจะนะ ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา ในหลักสูตรการทำเบเกอรี่ 

     โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และเครือข่ายผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกันจัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ได้รับความรู้และมีทักษะอาชีพที่สามารถนำไปสร้างรายได้ ลดรายจ่ายและพึ่งพาตนเองได้ อันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ปัจจุบัน

       การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวมยุรา เหมสารา และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกทักษะอาชีพในหลักสูตรการทำเบเกอรี่ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 5 คน ใช้ระยะเวลาในการฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรเบเกอรี่ จำนวน 36 ชั่วโมง รวมระยะเวลาในการฝึกทักษะอาชีพจำนวน 6 วัน ณ สถานีบริการวิชาการชุมชนจะนะ ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด