ศปบ.จชต. ส่งความห่วงใยแก่เจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ประจำจุดคัดกรองทางเข้า-ออก จังหวัดปัตตานี และกองพลทหาราบที่ 15 มอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-19

     ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มอบหมายให้ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี  ดร.ศักดิ์จิต มาศจิตติ์ และดร.ชาร์รีฟท์ สือนิ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดทีมบุคลากร เข้ามอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-19 ประกอบด้วยหน้ากากผ้า face shield ถุงมืออนามัย เจลล้างมือ สำลี แอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาด และน้ำดื่ม ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจคัดกรองประชาชนประจำจุดคัดกรองทางเข้า-ออก จังหวัดปัตตานี และกองพลทหาราบที่ 15  เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหว่างการตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินผ่านเข้า-ออก ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย 1 จุด และเส้นทางรอยต่อระหว่างจังหวัดปัตตานีกับจังหวัดอื่น ๆ  อีก 3 จุด ประกอบด้วย ด่านตรวจคัดกรองบ้านคลองทราย ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ด่านตรวจคัดกรองลำใหม่ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และด่านตรวจคัดกรองเกาะหม้อแกง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี