ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่กับคณะที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตาม การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่กับคณะที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตาม การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้

       เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ประสานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) นำโดย นายนิกร เซ้งเถียร รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย พลตรี สุตศรัณย์ ลำเจียก ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะ ลงพื้นที่ติดตาม การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของโรงเรียนบ้านมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐ เพื่อเศรษฐกิจฐานราก

       คณะติดตามได้เข้าพบปะ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจการดำเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) และรับฟังการรายงานผลการดำเนินงาน รับทราบอุปสรรคในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านมูโนะ ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านมูโนะ เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนที่เปิดหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม ผลการติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้ พบว่า โรงเรียนบ้านมูโนะ ในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ทำให้สถานที่พักนอนของนักเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในการนี้ คณะติดตามได้เสนอแนะให้โรงเรียนสำรวจความต้องการเร่งด่วน แล้วแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

      ท้ายนี้ ศปบ.จชต. ได้เล็งเห็นความสำคัญการดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) และร่วมติดตามผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และประสานการดำเนินงานเชิงบูรณาการในพื้นที่ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ยากจน นักเรียนที่ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้อุปการะ และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เข้ารับบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงอันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะนำไปสู่การแก้ปัญหาในพื้นที่ต่อไป