ศปบ.จชต. ร่วมประชุมขับเคลื่อน พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่1/2563

     เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน พร้อมด้วยนายมนูญ บุญชูวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนราธิวาส ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนภาคประชาสังคม ตัวแทนภาคเอกชน และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาระดับจังหวัด คณะอนุกรรมการและคณะทำงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดนราธิวาส ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

         ซึ่ง พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ได้เปิดโอกาสให้โรงเรียนนำร่อง และหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสามารถแสวงหาแนวทาง หรือ นวัตกรรม ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับผู้เรียน สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชุมชน และพื้นที่ เพื่อสร้างกลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันทุกภาคส่วน ลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพในการยกระดับคุณภาพการศึกษา และคิดค้นพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมให้สามารถผลิต พัฒนากำลังคนที่มีประสิทธิภาพในการแข่งขันของประเทศ