ศปบ.จชต. ประสานผลการดำเนินงานและนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนางานร่วมกันอย่างเอกภาพ ภายในแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ประสานผลการดำเนินงานและนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนางานร่วมกันอย่างเอกภาพ ภายในแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

       เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยบุคลากร ฯ (ศปบ.จชต.) ร่วมหารือกับ พักเอก ชาติชาย เกื้อกิจ รอง ผอ.สยศ.กอ.รมน.ภาค 4 สน. และคณะฯ ประสานการทำแบบประเมิน หมู่บ้าน/ตำบลเป้าหมาย ด้านการพัฒนาเพื่อความมั่งคงของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ใน 2 มิติ คือ 1. มิติด้านความมั่นคง 2. มิติด้านการพัฒนา เพื่อประสานผลการดำเนินงานและนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนางานร่วมกันอย่างเอกภาพ ภายในแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี