ศปบ.จชต. ประชุมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาไทยใน จชต. ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ กรณีการได้รับวัคซีนป้องกัน COVID – 19

ศปบ.จชต. ประชุมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาไทยใน จชต. ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ กรณีการได้รับวัคซีนป้องกัน COVID – 19

       วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้นายนิกร เซ้งเถียร รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ กรณีการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) โดยมีผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา ผู้แทนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 และผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี นราธิวาส และสงขลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานในระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้

  1. รายงานผลการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา และแรงงานไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในรอบเดือนมีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ของพื้นที่จังหวัดต่างๆ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 4 จังหวัด (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อนในระดับจังหวัด

  2. ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ในปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพให้แก่เยาวชนและประชาชนกลุ่มดังกล่าว จำนวน 140 คน ให้มีแนวทางในการประกอบอาชีพตามบริบทของพื้นที่ ซึ่งหลักสูตร ประกอบด้วย การทำเบเกอรี่ ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี และก่ออิฐ-ฉาบปูน โดยใช้สถานศึกษา สถานประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และศูนย์การเรียนรู้ เป็นสถานที่ฝึกสอน

       ที่ประชุมได้หารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ กรณีการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้สอดคล้องกับความจำเป็นเร่งด่วนและสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในประเทศปลายทางบางประเทศที่เริ่มมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้สถานศึกษาบางแห่งกำหนดให้นักเรียน นักศึกษาเดินทางกลับไปศึกษาต่อ และต้องได้รับการฉีดวัคซีนที่ประเทศปลายทางรับรอง ทั้งนี้ แต่ละหน่วยงานจะได้เร่งดำเนินการสร้างการรับรู้และร่วมกันขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป