ศปบ.จชต. จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมต่างถิ่น”

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมต่างถิ่น” โดยมี ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายนิกร เซ้งเถียร รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้กล่าวรายงาน 

        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมต่างถิ่น ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของความหลากหลายทางด้านต่างๆ ในท้องถิ่นของตนเอง ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมา ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว ภูมิปัญญาชาวบ้าน ผลิตภัณฑ์ของชุมชน แหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เยาวชนได้เกิดความรัก ความภูมิใจ และความหวงแหนในความเป็นพหุวัฒนธรรมของท้องถิ่นหรือบ้านเกิดของตนเอง ตลอดจนได้เรียนรู้ความเป็นพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ต่างถิ่นหรือของจังหวัดอื่น ๆ ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน จากโรงเรียนต่าง ๆ รวมถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการรับฟังและถ่ายทอดวัฒนธรรมความเป็นอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมต่างถิ่น ส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างเจตคติที่ดีต่อกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยในการจัดงานดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา) โดยมีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีสถานศึกษาในพื้นที่ เป้าหมายส่งนักเรียนเข้าร่วมงานทั้งสิ้นจำนวน 44 โรง ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประวัติศาสตร์ความเป็นอยู่ในวัฒนธรรมต่างถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 440 คน นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง รวมทั้งทีมงานจากสมาคมสร้างสรรค์เยาวชนชายแดนใต้ จำนวน 20 คน รวมผู้เข้าร่วมการจัดงานในครั้งนี้ทั้งสิ้นจำนวน 460 คน การจัดงาน “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมต่างถิ่น” ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ระบบ ZOOM จำนวน 42 ศูนย์ ศูนย์ละ 2 จุด จุดละ 5 คน โดยมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ นำเสนอประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตนเองและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกันถ่ายทอดความรู้สึก ผ่านการบรรยายและนำเสนอคลิปสั้นเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ ชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมต่างถิ่นในรูปแบบที่หลากหลาย