ศปบ.จชต.กิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จชต.”

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จชต.” ผ่าน Facebook LIVE ของเพจศึกษาธิการส่วนหน้า และระบบ Video Conference โปรแกรม Zoom

      วันที่ 28 กันยายน 2564 ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีเปิด ร่วมพบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรม และให้นโยบายแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ นำไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน สร้างแรงบันดาลใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจ เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในบริบทและสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จชต.” ทั้ง 6 ประเภท รวม 63 รางวัล

      กิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับเกียรติจากเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ในแต่ละสายวิชาชีพ อาทิเช่น อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำนายกรัฐมนตรี นายอดินันท์ ปากบารา ร่วมเสวนาในประเด็น ผู้นำองค์กรสู่ความสำเร็จ , ผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หาดใหญ่ นางณัฐวรา เพ็ชรากาล ประเด็นการเสวนาการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาสู่อาชีพ, และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน เสวนาในประเด็น การศึกษาเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึงครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี คุณครูสุเทพ เท่งประกิจ ครูนักพัฒนาแห่งโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 ร่วมเสวนาในประเด็นครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ และผู้ดำเนินรายการ อาจารย์ธีรยุทธ์ เกณบุตร อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

     การจัดกิจกรรมในช่วงบ่ายได้มีการประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จชต.” ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย , สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผู้ได้รับรางวัลมีจำนวนทั้งสิ้น 63 รางวัล จาก 6 ประเภทรางวัล ประกอบด้วย ประเภทรางวัลที่ 1 รางวัลด้านการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมอาชีพ มีผู้ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 9 รางวัล , ประเภทรางวัลที่ 2 รางวัลด้านการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา มีผู้ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 12 รางวัล , ประเภทรางวัลที่ 3 รางวัลด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา มีผู้ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 12 รางวัล , ประเภทรางวัลที่ 4 รางวัลด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ดนตรี และกีฬา มีผู้ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 9 รางวัล , ประเภทรางวัลที่ 5 รางวัลด้านการส่งเสริมการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 11 รางวัล และ ประเภทรางวัลที่ 6 รางวัลด้านผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา มีผู้ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 10 รางวัล เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีการวางแผนงานดำเนินงาน ทั้ง 2 กิจกรรม โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบของการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook LIVE ของเพจศึกษาธิการส่วนหน้า และระบบ Video Conference โปรแกรม Zoom ซึ่งตลอดการจัดกิจกรรมได้มีครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้ารับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook LIVE และระบบ Video Conference โปรแกรม Zoom เป็นจำนวนมาก

ขอขอบคุณวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี เอื้อเฟื้อสถานที่ และอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรในการควบคุมระบบการการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook LIVE ของเพจศึกษาธิการส่วนหน้า และระบบ Video Conference โปรแกรม Zoom