ศธ. พร้อมผลักดันการเรียนการสอนด้าน STEM ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

          เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวในการประชุมออนไลน์ Integrated STEM Leadership  Summit in Asia ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “Reimagining Integrated STEM Education: Amplifying Agility and Transformational Collaboration for a Post-Pandemic Asia” ว่า “ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างก็ตระหนักถึงความสำคัญของการบูรณาการสะเต็มศึกษากับการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับต่างๆ พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงนโยบายและการดำเนินงานเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาของประเทศไทยซึ่งมีเป้าหมายคือ ผู้เรียนในทุกระดับต้องเข้าถึงสะเต็มศึกษาที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ สะเต็มศึกษาเป็นนวัตกรรมที่สำคัญของหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับการทำงานของผู้เรียนในอนาคต ซึ่งภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้และทักษะการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดังนั้น จึงจำเป็นต้องปลูกฝังให้ผู้เรียนตั้งแต่วัยเด็ก โดยประเทศไทยได้เริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมถึงอาชีวศึกษา ทั้งนี้ นอกจากการดำเนินงานของภาครัฐแล้ว ภาคเอกชนก็ได้ร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาความรู้และทักษะด้านสะเต็มศึกษาของทั้งผู้เรียนและผู้สอน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นกำลังแรงงานด้านสะเต็มศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของโลกแห่งการทำงานในอนาคต นอกจากนี้ เมื่อปี 2562 ประเทศไทยได้จัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ ซึ่งเป็นศูนย์ระดับภูมิภาคแห่งใหม่ของซีมีโอในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสะเต็มศึกษาผ่านโครงการและกิจกรรมระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศต่าง ๆ”

            ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวขอบคุณนักวิชาการด้านสะเต็มศึกษา ผู้นำองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งร่วมกันนำเสนอข้อมูลด้านสะเต็มศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และหวังว่าการประชุมนี้จะช่วยผลักดันนโยบายและการดำเนินงานด้านสะเต็มศึกษาให้มีความก้าวหน้าไม่เฉพาะในประเทศไทย แต่รวมถึงประเทศในภูมิภาคอาเซียน และประเทศต่างๆ ในโลก

          การประชุม 2nd Integrated STEM Leadership Summit in Asia ภายใต้หัวข้อ “Reimagining Integrated STEM Education : Amplifying Agility and Transformational Collaboration for a Post-Pandemic Asia” ระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ (SEAMES) ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO STEM-ED) และสถาบันการศึกษาระดับโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างเครือข่ายด้านสะเต็มศึกษาสำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลงและผู้นำทางความคิดในเอเชีย เพื่อเชื่อมโยงช่องว่างระหว่างการศึกษาและอุตสาหกรรมผ่านประสบการณ์ด้านสะเต็มศึกษาสำหรับผู้สอนและผู้เรียน 2) ผลักดันการบูรณาการสะเต็มศึกษาร่วมกับการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถแข่งขันได้ในยุคที่เศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนแปลง และ 3) ส่งเสริมแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การทำงานและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

อ่านคำกล่าวภาษาอังกฤษได้ที่นี่ Click..

 

สรุปโดย: ภัสศรี ศิริประภา
กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 มกราคม 2564