ศธ.ปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัด/ในกำกับ ‘Work from Home’ 28 จังหวัด ตั้งแต่ 4-17 ม.ค.2564

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตจังหวัดทั้ง 28 จังหวัด โดยให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน ไม่เกินร้อยละ 25 ของบุคลากรทั้งหมด กรณีบุคลากรที่พักอาศัยอยู่ในเขต 28 จังหวัด และจะต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกเขต 28 จังหวัด ให้บุคลากรนั้นปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย รวมทั้งให้แต่ละหน่วยงานกำหนดวิธีการที่ชัดเจนและเหมาะสม ในการมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย รวมถึงการรายงานผลที่ปฏิบัติไปในช่วงที่ไม่ได้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน โดยคำนึงถึงเป้าหมายของการดำเนินงาน ของงานที่ได้รับมอบหมายเป็นสำคัญ มีผลตั้งแต่วันที่ 4 ถึง 17 มกราคม 2564