ศธภ.7 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สป.ศธ. ประจำปีงบฯ 2565 ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมี คณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึง นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) และ ผู้แทนหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting)

สำหรับการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนจัดการบริหารความเสี่ยงการทุจริต สป.ศธ. จำนวน 4 กระบวนงาน คือ 1) การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่กระบวนงาน รถราชการ (สป.ศธ.) 2) การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่กระบวนงาน ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA) (สำนักงาน ก.ค.ศ.) 3) การใช้จ่ายงบประมาณและการบริการจัดการทรัพยากรภาครัฐกระบวนงานโครงการจัดชื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด (สำนักงาน กศน.) และ 4) การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่กระบวนงาน การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล (สำนักงานคณะกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน)