ศธภ.6 ร่วมเป็นวิทยาการในโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดฯ และผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดระนอง ประจำปี 2565

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00–12.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นายจตุรภัทร พูลแก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง เป็นวิทยากร ฝึกอบรมตามโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดระนอง ประจำปี 2565 หัวข้อ “การระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ คำสอน และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดระนองที่ 1 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง