ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางสุปราณี นฤนาทนโรดม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ น.ส.ธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และกลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.6 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อติดตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต สังกัด สอศ.โดยมี นางสาวพัชลี เชาว์พลกรังศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการและคณะครูให้การต้อนรับพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน