ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 6/2565

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ดร.ชูสิน วรเดช มอบหมายให้ นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อหารือข้อราชการ ตลอดจนรับฟังปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติราชการร่วมกันระหว่างส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ โดยมีนายพิเชษฐ์  ปานะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการประชุม