ศธภ.6 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน “จิตอาสา 904” ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13:30 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นายจตุรภัทร พูลแก้ว นักวิชากาศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน “จิตอาสา 904” ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องพลับพลึงธาร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระนองในการประชุมครั้งนี้ได้มีรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564, โดยมี นายนพสิทธิ์   อุดมสุวรรณกุล  รหัส 4A-236 รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน สรุปข้อมูลผู้สมัครจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนสิงหาคม 2565, การกำหนดพื้นที่รับผิดชอบประจำอำเภอของจิตอาสา 904 ประจำจังหวัดระนอง, ปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานของจิตอาสา 904ประจำจังหวัดระนองรวมถึงการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานในระยะต่อไปและการขับเคลื่อนโครงการที่สำคัญของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.)