ศธภ.6 ร่วมจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ.2566 จังหวัดตรัง

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 ร่วมจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ.2566 จังหวัดตรัง เพื่อร่วมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือ ความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครูกับประชาชน ตลอดจนส่งเสริมยกย่องเชิดชู เกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีฯ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในงานครั้งนี้