ศธภ.6 จัดประชุมคณะกรรมการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ.2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ.2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เพื่อวางแผนการดำเนินงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการประชุมเชิงปฏิบัติฯ ในระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเพิร์ล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย