ศธภ.5 จัดประชุม “ชี้แจงการใช้งานระบบ MERS”และ “ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามคำรับรองฯ”

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการใช้งานระบบติดตามประเมินผลและรายงานผลคำรับรองการปฎิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (MERS) และประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 และผ่านทางระบบออนไลน์(Google Meet) โดยได้รับเกียรติจากนายฤติเดช กัญจน์ธนภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้และร่วมตอบข้อซักถาม