ศธภ.14 ร่วมหกรรมขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้สุขภาพเด็กและเยาวชน สู่วิถีชีวิตใหม่ในศตวรรษที่ 21 “เด็กและเยาวชนวิธีใหม่ เติบโต สมองดี มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ