ศธภ.14 ร่วมพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างการมีวินัยทางการเงินและรณรงค์การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง