ศธภ.14 ร่วมการประชุมเจรจาตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางเขมิกา เดชาชาญญ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นายนุสร จําปาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการ และติดตามประเมินผล พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำตัวชี้วัดทางเลือก เข้าร่วมการประชุม เจรจาตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ Video Conference (Zoom) โดยมี นายสมภพ อุณหชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณา ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ ในการเจราตัวชี้วัดมีนางอกนิษฐ์ ทองจิตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นผู้นำเสนอตัวชี้วัดของสำนักงานศึกษาธิการภาค 14