ศธภ.14 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณภาพข้อมูลทางการศึกษาของประเทสไทย (Thailand Education Data Quality Assessment Framework : Thailand Ed-DQAF)