ศธภ.1 ประชุมการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ในระยะ 5 ปีแรกของแผน ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 พร้อมด้วยนายวิสิทธิ์ ใจเถิง รองศึกษาธิการภาค 1 และผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ให้สัมภาษณ์การเก็บข้อมูลโครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 ในระยะ 5 ปีแรกของแผน (พ.ศ. 2560 – 2564) ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีอาจารย์ ดร.สุเทพ บุญซ้อน คณะวิจัยจากโครงการดังกล่าว เป็นผู้ดำเนินการสัมภาษณ์