ศธภ.๑ ร่วมอบรม“โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”

ในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้บุคลากร ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมอบรม“โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารกระบวนการตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และการจัดทำแผนบริหารกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โดยนางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค ที่ปรึกษาด้านคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(หมอองค์กร) ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ ผ่านระบบ Video Conference ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019