ศธภ.๑ ร่วมประชุมเวทีสานพลัง พชอ. จัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยวิถีชุมชนคนวังน้อย

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นางชไมภัค ประหา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีสานพลัง พชอ.วังน้อยจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยวิถีชุมชนคนวังน้อย เสริมหนุนคณะกรรมการศูนย์อำนวยการสานพลังความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ประเด็นจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน และร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ ๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำตาเสา ชั้น ๓ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา