ศธภ.๑ ร่วมประชุมการพัฒนาทุนมนุษย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามแนวทางการจัดการความรู้

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมประชุมการพัฒนาทุนมนุษย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามแนวทางการจัดการความรู้ เพื่อการวิจัย ศึกษาปัจจัย และเสนอแนวทางที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ฯ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ การประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM meeting