ศธภ.๑ ร่วมตรวจสอบติดตาม และสังเกตการณ์ การดำเนินการรับนักเรียน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นายผจญ มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจ
ราชการฯ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี ตรวจสอบติดตาม และสังเกตการณ์ การดำเนินการรับนักเรียน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ โดยดำเนินการสุ่มตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์ ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย และโรงเรียนอนุบาลลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี