ศธภ.๑ ร่วมการประชุม คณะทำงานจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานการดำเนินการสรรหากรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมคณะทำงานจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานการดำเนินการสรรหา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อให้การดำเนินการสรรหากรรมการ และจัดทำระบบกลั่นกรองคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีนายธนู ขวัญเดช เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น ๑ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019