ศธภ.๑ ประชุมแผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ.2567

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานเปิดและมอบนโยบายการประชุมแผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ.๒๕๗๖ การเชื่อมโยงแผน ๓ ระดับ (XYZ) การจัดทำโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และทบทวนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ได้รับเกีตรติจากนางสาวอโณทัย ทิพเนตร หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และคณะ เป็นวิทยากรในการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting)