ศธภ.๑ ประชุมขับเคลื่อน (Site Visit) การดำเนินการบูรณาการข้อมูลร่วมกันผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox) สู่สถานศึกษาเอกชน ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วยนายวิสิทธิ์ ใจเถิง รองศึกษาธิการภาค ๑ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมประชุมขับเคลื่อน (Site Visit) การดำเนินการบูรณาการข้อมูลร่วมกันผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox) สู่สถานศึกษาเอกชน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑ ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี