ศธจ.แพร่ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายอาณัติ มีบุญ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 4/2565 เพื่อพิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566โดยมีนายสุพจน์ จงสุขวรากุล เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่