ศธจ.แพร่ ออกนิเทศ ติดตามการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและการเขียนผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางพุทธพร อินทรนันท์และนางรจนา กาแก้ว นิเทศ ติดตามการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและการเขียนผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ให้แก่คณะครูระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่