ศธจ.แพร่ ข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายอาณัติ มีบุญ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาววิไลลักษณ์ บุญน้อม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นายภาณุพงศ์ สุทธนะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนางสาวพิชามญชุ์ สายแปง เจ้าหน้าที่งานธุรการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ณ ห้องนคราแกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่