ศธจ.แพร่ประชุมชี้แจงการดำเนินการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (รายบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ระยะที่ 1 ของส่วนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 15.30 น. นางรจนา กาแก้ว ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประชุมชี้แจงการดำเนินการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (รายบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ระยะที่ 1 ของส่วนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทั้งนี้มีลูกจ้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่เข้ารับฟังคำชี้แจ้งครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่