(ศธจ.เลย) พิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ Memorandum of Understanding (MOU)รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย นำโดย นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายวิโรจน์ ต่อติด รองศึกษาธิการจังหวัดเลย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงร่วมกันในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ Memorandum of Understanding (MOU) เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม๒๕๖๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) พร้อมอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรการพัฒนางานประจํา งานวิจัย Routine to Research R๒R และอบรมการเขียนโครงการ ณ ห้องประชุมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย