(ศธจ.เลย)ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โควตากระทรวงศึกษาธิการจัดสรรผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โควตากระทรวงศึกษาธิการจัดสรรผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ของหน่วยงาน/สถานศึกษาในทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเลย จำนวน ๙ อัตรา แยกเป็นประเภทเกื้อกูล ๒ อัตรา ประเภทโดยตรง ๗ อัตรา