(ศธจ.เพชรบูรณ์) “โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2”

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนิน“โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2” โดยมี ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ผุ้สนับสนุนโครงการฯ พร้อมด้วย นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จิตอาสา 904 รหัส 5B-101 คณะวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 คณะผู้บริหาร/ครู และนักเรียน โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์/โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ เข้าร่วมโครงการฯ  ณ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

>>ในการนี้ นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จิตอาสา 904 รหัส 5B-101 กล่าวรายงานว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ ได้กำหนดจัด“โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2” วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของบูรพกษัติย์ไทย และพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนคนไทย มีเจตคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม และได้เรียนรู้ถึงวัตวิถีของท้องถิ่น ชุมชน และมีจิตสำนึกรัก ภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง โดยมีเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 80 คน