(ศธจ.เพชรบูรณ์) “รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2564 สังกัด สพฐ. รอบที่ 6”

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ “รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2564 สังกัด สพฐ. รอบที่ 6” (จำนวน 80 ราย ดังนี้ ภาษาจีน 1 ราย,วิทยาศาสตร์ทั่วไป 21 ราย,เคมี 1 ราย,พลศึกษา 20 ราย,นาฎศิลป์ 5 ราย,อุตสาหกรรมศิลป์ 4 ราย,คอมพิวเตอร์ 22 ราย,คหกรรม 6 ราย) โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทชี้แนะแนวทางการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการครูที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายวีรพล ธิกะ ผอ.โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ และคณะบุคลากร ศธจ.เพชรบูรณ์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

>>ในการนี้ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวให้โอวาทพร้อมชี้แนะแนวปฏิบัติในการเป็นข้าราชการครูที่ดี มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” ซึ่งคนที่มาเป็น “ครู” มิใช่เรื่องของความบังเอิญและไม่ใช่อาชีพที่ใครจะมาทำก็ได้ แต่คนที่มาเป็นครูต้องมีความตั้งใจตั้งแต่เริ่มต้น ในการอุทิศตน มุ่งมั่น ทุ่มเท และมีความเสียสละอันยิ่งใหญ่ เพื่ออบรมบ่มสอนลูกหลานเยาวชนไทย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้รอบด้าน ก้าวทันเทคโนโลยี มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ ตามนโยบาย กศจ.เพชรบูรณ์ “Smart Teachers 4.0” โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ นับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ายิ่ง เพราะเป็นผู้ที่มีบทบาท และเป็นกำลังอันสำคัญในการพัฒนาวิธีการเรียนการสอนตลอดจนสื่อและบทเรียนให้มีความน่าสนใจน่าติดตาม มีความสนุกท้าทาย มีการนำสื่อเทคโนโลยีช่วยจูงใจให้การเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และมีการทำงานเป็นหมู่คณะ “รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธายึดมั่นในศาสนาและเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”